DMCA

SK&B LLC (dalej Logofirmy.net) szanuje prawa właścicieli praw autorskich i oczekuje, że jako użytkownik tej witryny zrobisz to samo. Logofirmy.net jest zgodny z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) i po prawidłowym powiadomieniu, jak określono poniżej, niezwłocznie usunie wszelkie treści lub materiały pojawiające się na tej stronie lub publikowane na niej (zwane łącznie „ „Treść”), która została zidentyfikowana jako naruszająca prawa autorskie innej strony. Logofirmy.net zastrzega sobie prawo do zakończenia dostępu, jeśli wielokrotnie publikujesz Treści, które Logofirmy.net jest powiadamiany o usunięciu zgodnie z DMCA. Jeśli uważasz, że Logofirmy.net nieprawidłowo usunął Treści, które opublikowałeś w tej Witrynie na mocy DMCA, możesz złożyć roszczenie wzajemne w Logofirmy.net, jak podano poniżej.

Warunki

Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z witryny, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z żadnym z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

Licencja

Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji) ze strony internetowej Logofirmy.net wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy niniejszej licencji nie możesz:

  • modyfikować lub kopiować materiały;
  • dokonać niezależnego tłumaczenia materiału na inne języki.
  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do jakichkolwiek publicznych pokazów (komercyjnych lub niekomercyjnych);
  • usuwać wszelkie materiały dotyczące praw autorskich lub innych praw własności;
  • lub przekazać materiały innej osobie lub „wykonać kopię lustrzaną” materiałów na innym serwerze.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez Logofirmy.net w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały, które są w posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.

Zrzeczenie się

Materiały na stronie Logofirmy.net są dostarczane „tak jak są”. Logofirmy.net nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia prawa Ponadto Logofirmy.net nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na jakichkolwiek stronach powiązanych z tą witryną.

Ograniczenia

W żadnym wypadku Logofirmy.net ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub z powodu przerw w działalności gospodarczej) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów na Strona internetowa Logofirmy.net, nawet jeśli autoryzowany przedstawiciel Logofirmy.net został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

Rewizje i Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Logofirmy.net mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Logofirmy.net nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na swojej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Logofirmy.net może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Logofirmy.net nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.